Adatvédelmi tájékoztató

Általános adatkezelési tájékoztató www.goldenhearthelper.com használatához 

A WWW.GOLDENHEARTHELPER.COM ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA 

  Miért készítettük ezt a tájékoztatót? 

A WWW.GOLDENHEARTHELPER.COM több célból kezel személyes adatokat és mindezt az érintettek jogainak tiszteletben tartásával és a vonatkozó jogszabályi kötelezettségeinek maradéktalan teljesítésével kívánja tenni. 

A WWW.GOLDENHEARTHELPER.COM kiemelten fontosnak tartja, hogy bemutassa az érintetteknek az adatkezelési tevékenysége során a tudomására jutott személyes adatok kezelésének szabályait, módját, valamint ezek legfontosabb jellemzőit. 

Milyen alapon kezeljük az érintettek adatait? 

 A személyes adatokat csak meghatározott célból és megfelelő jogalappal kezeljük. Ezeket a célokat és jogalapokat a konkrét adatkezelések egyedi tájékoztatójában mutatjuk be. 

Ki kezeli személyes adatait? 

A személyes adatait a WWW.GOLDENHEARTHELPER.COM üzemeltetője a „Aktív Mancsok Segítőkutyás Egyesület”. 

A kapcsolattartás lehetőségei: 

Postai címünk: 5661, Újkígyós, Béke utca ½

E-mail címünk: aktivmancsok@gmail.com

Webcímünk: www.aktivmancsok.hu

Telefonszámunk: 06-30-33-96-261

Milyen külső segítséget veszünk igénybe adatai kezelésénél? 

A személyes adatokat kezeléséhez bizonyos esetekben külső segítséget, adatfeldolgozót veszünk igénybe. Az adatfeldolgozó személye az egyes adatkezelések jellemzőinek megfelelően változhat. Amennyiben szeretné megismerni, hogy a konkrét adatkezelésben, milyen adatfeldolgozó vesz részt, akkor az egyedi adatkezelési tájékoztató „Adatfeldolgozó” kategóriájában találja ezt meg. 

Milyen elveket tartunk fontosnak az adatai kezelése során? 

A személyes adatok kezelését a hatályos jogi szabályozás alapján végezzük. 

A WWW.GOLDENHEARTHELPER.COM csak az egyedi adatkezelések körében meghatározott személyes adatokat kezel. A megadott, személyes adatok biztonságát minden szükséges technikai és szervezési intézkedéssel megvédi. A WWW.GOLDENHEARTHELPER.COM kiemelt figyelmet fordít a személyes adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának biztosítására. 

Miután Ön megadta személyes adatait, azok valódiságáért és pontosságért a WWW.GOLDENHEARTHELPER.COM felel. 

Lényeges, hogy azokat a kifejezéseket, amiket ebben a tájékoztatóban használunk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint értelmezzük. 

Milyen jogai vannak a WWW.GOLDENHEARTHELPER.COM által kezelt személyes adataival kapcsolatban? Kérheti az adatainak  

–  módosítását : a megadott elérhetőségeinken keresztül kérheti tőlünk adatainak módosítását, a személyes adatok kezelésének ideje alatt. 

– törlését, illetve zárolását : a hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén bármikor visszavonhatja hozzájárulását és kérheti, hogy adatait töröljük. A kérésére – a kérelmének kézhezvételét követő 25 napon belül – írásban, vagy elektronikus úton (beleegyezésével) válaszolunk. Ha valamilyen törvényes oknál fogva nem tudjuk teljesíteni a kérését, akkor elutasítjuk azt és természetesen annak ténybeli és jogi indokait is közöljük. A személyes adatait abban az esetben is töröljük, ha a kezelése jogellenes, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának meghatározott határideje lejárt; illetve a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. Zároljuk a személyes adatait, ha ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a jogos érdekeit. 

Tájékoztatást kérhet

Az adatkezelés teljes tartama alatt jogosult a megadott elérhetőségeken tájékoztatást kérni a WWW.GOLDENHEARTHELPER.COM által kezelt, személyes adatokról, valamint az adatkezelés jellemzőiről, különösen: 

  • az adatok forrásáról,
  • az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,
  • az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
  • az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről,
  • az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidensről.

A tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított 25 nap alatt teljesítjük. Folyó évben ingyenesen egyszer kérhető ugyanarra az adatra tájékoztatás. 

Szabálysértési hatóság, nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság, más közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik a WWW.GOLDENHEARTHELPER.COM-t az adatok közlése, az adatokba történő betekintés, illetve azok átadása érdekében. 

Amennyiben a megkereső szerv a jogalapot és az adatok körét pontosan megjelölte, akkor a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat rendelkezésükre bocsátjuk. 

Tiltakozhat a személyes adatainak a kezelése ellen 

Kifejezheti a tiltakozását, ha adatainak kezelését hozzájárulásának visszavonása után a WWW.GOLDENHEARTHELPER.COM a jogi kötelezettségének teljesítése miatt, illetve WWW.GOLDENHEARTHELPER.COM, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése miatt tovább kezeli. 

A tiltakozását a megadott elérhetőségen keresztül közölheti. A tiltakozásának a WWW.GOLDENHEARTHELPER.COM -hoz történő beérkezésétől számított legfeljebb 15 napon belül döntünk és válaszolunk a kérésére. Ha ez nem történik meg, akkor Bírósághoz fordulhat az érdekei védelmében. 

Jogorvoslati lehetőségei 

A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, vagy az illetékes törvényszékhez fordulhat. 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: 

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Tel./fax: +36 (1) 391-1400 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Web: http://naih.hu 

A WWW.GOLDENHEARTHELPER.COM -N REGISZTRÁLT SZEMÉLYEK ADATKEZELÉSÉNEK EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA 

Az adatkezelés NAIH száma: NAIH-…….. 

Kinek az adatait kezeljük? 

Az adatkezelés során a WWW.GOLDENHEARTHELPER.COM felhasználóinak (…… személyek) adatait kezeljük. 

Milyen adatait kezeljük? 

A WWW.GOLDENHEARTHELPER.COM a regisztrál tagjainak alábbi adatait kezeli: 

név, email, jelszó, ………… 

Ezenkívül megadhat adatokat a: …………..vonatkozóan. 

Miért kezeljük a személyes adatait? 

Az adatok kezelésének célja, hogy a regisztrált érintett igénybe vegye a honlap szolgáltatásait. 

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének? 

Személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeljük. 

Meddig kezeljük a személyes adatait? 

A személyes adatait a hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük. 

Ki kezelheti az adatait? 

Az adatait csak a WWW.GOLDENHEARTHELPER.COM kijelölt munkatársai kezelhetik. 

Kinek továbbítjuk az adatait? 

A személyes adatait nem továbbítjuk másnak. Csak törvényi kötelezettségeink, illetve a hatóság vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére adjuk ki. 

Milyen külső szolgáltatót (adatfeldolgozó) veszünk igénybe? 

A regisztrált személyek adatait a „Cégnév” szerverein tároljuk. 

A „Cég” csatlakozott az adatvédelmi tájékoztatónkhoz és megfelelő garanciákat nyújt az EU adatvédelmi követelményinek betartására. 

Elérhetőségük: 

Email: 

Adatkezelési tájékoztató:  https://www …… 

A WWW.GOLDENHEARTHELPER.COM SZÁMVITELI ADATKEZELÉSÉNEK EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA 

Kinek az adatait kezeljük? 

Az adatkezelés során a WWW.GOLDENHEARTHELPER.COM üzemeltetőjével üzleti jogviszonyban álló természetes személyek adatait kezeljük. 

Milyen adatait kezeljük? 

A WWW.GOLDENHEARTHELPER.COM ügyfeleinek, regisztrált tagjainak, adatait (név, számlázási cím). 

Miért kezeljük a személyes adatait? 

A személyes adatait a számviteli jogszabályokban meghatározott bizonylatok készítése érdekében tarjuk nyilván. 

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének? 

Az adatkezelést a számviteli törvény alapján kezeljük. 

Meddig kezeljük a személyes adatait? 

A személyes adatait a számla kiállítását követő 8 évig tároljuk. 

Ki kezelheti az adatait? 

Az adatait csak a WWW.GOLDENHEARTHELPER.COM kijelölt munkatársai kezelhetik. 

Kinek továbbítjuk az adatait? 

A személyes adatait nem továbbítjuk. Csak törvényi kötelezettségeink, illetve a hatóság vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére adjuk ki. 

Milyen külső szolgáltatót (adatfeldolgozó) veszünk igénybe? 

Számviteli adatainak – ideértve az ügyfeleink vonatkozó adatait is – kezelését külső könyvelő igénybevételével oldjuk meg. Ennek során ügyfeleink személyes adatait a könyvelő székhelyén is kezeli. 

Könyvelő adatai: (név, székhely, adószám) 

A WWW.GOLDENHEARTHELPER.COM HÍRLEVÉL KÜLDÉS ADATKEZELÉSÉNEK EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA 

Az adatkezelés NAIH száma: NAIH-…….. 

Kinek az adatait kezeljük

A WWW.GOLDENHEARTHELPER.COM hírlevelére regisztrált természetes személyek adatait kezeljük. 

Milyen adatait kezeljük? 

Az Ön marketing célú eléréshez név, email cím, jelszó adatait használjuk. 

Miért kezeljük a személyes adatait? 

A WWW.GOLDENHEARTHELPER.COM eseményeinek, szolgáltatásainak megismertetése céljából kezeljük adatait. 

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének? 

A WWW.GOLDENHEARTHELPER.COM adatait a hozzájárulása alapján tartja nyilván. 

Meddig kezeljük a személyes adatait? 

A WWW.GOLDENHEARTHELPER.COM az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. A hozzájárulás bármikor visszavonható a megadott elérhetőségeinken. 

Kinek továbbítjuk az adatait? 

A személyes adatait nem továbbítjuk harmadik félnek, természetes személynek. Csak törvényi kötelezettségeink, illetve a hatóság vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére adjuk ki. 

Milyen külső szolgáltatót (adatfeldolgozó) veszünk igénybe? 

A regisztrált személyek adatait a „Cégnév” szerverein tároljuk. 

A „Cégnév” csatlakozott a Privacy Shield-hez és megfelelő garanciákat nyújt az EU adatvédelmi követelményinek betartására. 

Elérhetőségük: 

Email: 

Adatkezelési tájékoztató:  https://www ……. 

 Az emailek küldését a „Cégnév” szoftverével végezzük, melynek során az adatok a szoftvert üzemeltető szervereire kerülnek. A „Cégnév” adatfeldolgozóként az emailküldő szoftverben csak tárolja az adatokat. 

A „Cégnév” a következő címeken elérhető: 

Postai címük: 

webcímük: 

Telefonszámuk: 

Adatkezelési tájékoztatójuk: https://www…….